Alcomet - Providing opportunities

Корпоративно управление

Надзорният съвет е в състав от 7 лица и се избира от Общото събрание на акционерите. От 30.05.2012 г. в състава му влизат следните лица:

1. Фикрет Индже – председател
2. Фикрет Кузуджу – зам. председател
3. Христо Тодоров Дечев
4. Бранимир Младенов Младенов
5. Осман Керем Кузуджу
6. Бекир Юджел
7. Семих Корай

Управителният съвет е в състав от 5 лица, които се избират и назначават от Надзорния съвет. От 20.01.2016 г. в състава му влизат следните лица:

1. Хюсеин Йорюджю – председател
2. Хюсеин Умут Индже – зам. преседател
3. Семих Батурай
4. Нели Кънчева Тончева
5. Бюлент Каракоч

Дружеството се представлява и управлява от двама изпълнителни директори – Хюсеин Йорюджю и Хюсеин Умут Индже.

Приетата програма за корпоративно управление осигурява:

1. Защита на основните права на акционерите.
2. Равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните.
3. Признаване правата на заинтересованите лица и насърчаване ефективното сътрудничество между дружеството и заинтересoваните лица за формиране на благосъстояние, разкриване на работни места и осигуряване на устойчиво развитие.
4. Своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото състояние, резултатите от управлението, собствеността и производствената дейност.
5. Стратегическо управление на дружеството, ефективен контрол върху дейността на Управителния съвет и отчетността на същия пред Надзорния съвет, дружеството и акционерите.