Alcomet - Providing opportunities

Финансови отчети

АЛКОМЕТ АД е публична компания, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса. Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа компанията редовно разкрива финансова и друга информация пред Комисията за финансов надзор, към Българската фондова борса и пред обществеността.

Тримесечните и годишни финансови отчети се изготвят в съответствие с международните счетоводни стандарти и заверяват от независими одитори.

Във връзка с влязлото в сила изменение от 12.08.2016 на Наредба N 2 на Комисията за Финансов Надзор и по повод на чл. 43 а, ал 4, ви уведомяваме, че избраната от нас агенция за разпространение за регулирана информация е Сервиз Финансови пазари ЕООД; като самата информация е достъпна на интернет адрес www.x3news.bg

От тук можете да свалите най-новите ни финансови отчети.

Междинен доклад за дейността I тримесечие, 2016

Междинен доклад за дейността II тримесечие, 2016

Междинен доклад за дейността III тримесечие, 2016

Междинен доклад за дейността IV тримесечие, 2016

Годишен одитиран финансов отчет за 2015 г.

Годишен одитиран финансов отчет за 2014 г.

Годишен доклад за дейността за 2013 г.

Годишен одитиран финансов отчет за 2013 г.

Годишен доклад за дейността за 2012 г.

Годишен одитиран финансов отчет за 2012 г.

Годишен доклад за дейността за 2011 г.

Годишен одитиран финансов отчет за 2011 г.