Alcomet - Providing opportunities

Общи събрания

Общо събрание на акционерите на „Алкомет“ АД  от 27.05.2016 г.
Протокол ОСА 27.05.2016

Финансов отчет, 2015

Годишен доклад за дейността, 2015

Одиторски доклад, 2015

Отчет ДВИ за 2015

Отчет Одитен комитет за 2015

Покана за свикване на ОСА

Модел на пълномощно за ОСА

Общо събрание на акционерите на „Алкомет“ АД от 17.06.2015 г.

Покана за ОСА на 17.06.2015

Финансов отчет

Одиторски доклад

Отчет за дейсността на ДВИ

Отчет на Одитния комитет

Пълномощно – образец

Протокол_ОСА-17.06.2015

 

Общо събрание на акционерите на „Алкомет“ АД от 20.06.2014 г.

Протокол ОСА_20.06.2014

Решения на ОСА от 20 06 2014